سمینار بررسی تأثیر شوک های اقتصادی بر راه اندازی کسب و کار جدید در حوزه تولید
×

سمینار بررسی تأثیر شوک های اقتصادی بر راه اندازی کسب و کار جدید در حوزه تولید

سمینار بررسی تأثیر شوک های اقتصادی بر راه اندازی کسب و کار جدید در حوزه تولید

 

توضیحات :

دانلود سمینار بررسی تأثیر شوک های اقتصادی بر راه اندازی کسب و کار جدید در حوزه تولید با بهترین کیفیت در قالب word  و قابل ویرایش که در 140 صفحه برای شما عزیزان گرداوری شده.امید است که مفید واقع شود.

چکيده :

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر شوک های اقتصادی بر راه اندازی کسب  و کار جدید در حوزه تولید مي پردازد.روش پژوهش حاضر کاربردی و  توصيفي و از نوع همبستگی است، جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلية کارشناسان و خبرگان دانشگاه و صنعت مي‌باشد و تعداد نمونه به روش تصادفي طبقه اي 385 نفر انتخاب شده است، ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد بوده است. اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ 938/0 تعيين گرديده است.

براي تجزيه و تحليل سوالات پرسشنامه و بررسي سؤال ها علاوه بر آمار توصيفي،آزمون همبستگی و رگرسیون ،مورد استفاده قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان داد که شوک های اقتصادی بر راه اندازی کسب  و کار جدید در حوزه تولید تاثیر معناداری دارد.همچنین نتایج رگرسیون نشان می دهد که شوک های تقاضا ، بهروری ، عرضه نیروی کار ودستمزد بر راه اندازی کسب و کار جدید تاثیر مثبت و معناداری دارد.

فهرست مطالب :

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق    

مقدمه    

1-2-بیان مسئله    

1-3- اهمیت وضرورت تحقیق    

1-4- اهداف تحقیق    

1-5- سوال های تحقیق    

1-6- فرضیه های تحقیق    

1-7- مدل مفهومی تحقیق    

1-8-روش تحقیق    

1-9- قلمرو تحقیق    

1-10- جامعه و نمونه آماری    

1-11- تعریف متغیر های تحقیق    

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق    

2-1- مقدمه    

2-2- شوک های اقتصادی    

2-3-  کسب و کار    

2-3-1- تعريف کسب و کار    

2-3-2- ويژگيهاي کسب و کار    

2-3-3- اهداف کسب و کار    

2-3-4- تعاریف مدل‌های کسب و کار

2-3-5- تاریخچه کسب و کار    

2-3-6- تعریف اجزاء یک مدل کسب و کار    

2-3-7- مدل جدید کسب و کار    

2-3-8- مدل کسب و کار برای بخش اصلی نوآوری در پروژه ها    

2-3-9- ساختار یک مدل کسب و کار    

2-3-9-1- استراتژی اصلی    

2-3-9-2- منابع استراتژیک    

2-3-9-3- ارتباط مشتریان    

2-3-9-4- شبکه ارزش    

2-3-10- علل ناکارآمدی مدل‌های کسب و کار    

2-3-11-  انواع كسب كار    

2-3-11-1- كسب و كار خانگي    

2-3-11-2-کسب و کار اينترنتي    

2-3-11-3-کسب و کار روستايي    

2-3-11-4- کسب و کارهای خانوادگی    

2-3-11-5-كسب و كارهاي كوچك    

2-4- پیشینه تحقیق    

فصل سوم: روش تحقيق    

مقدمه    

3-1- روش‌شناسي تحقيق    

3-2- جامعه آماري    

3-4- روش نمونه گيري    

3-5- روش جمعآوري دادهها    

3-6- ابزار سنجش تحقيق    

3-7- رواييو پايايي پرسشنامه    

3-7-1- روايي    

3-7-2-پايايي    

3-8- روش تجزيه و تحليل داده‌ها    

3-9- روش‌ها و آزمونهاي آماري به كار گرفته شده در اين تحقيق    

3-9-1-آمار توصيفي    

3-9-2-آمار استنباطي    

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها    

4-1- مقدمه    

4-2- آمار توصیفی    

4-2-1- توصيف مشخصات جمعيت شناختي نمونه ها    

4-2-1-1- جنسیت پاسخ دهندگان به پرسشنامه    

4-2-1-2- سن پاسخ دهندگان به پرسشنامه    

4-2-1-3- میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه    

4-2-1-4- سابقه خدمت پاسخ دهندگان به پرسشنامه    

4-3- آمار استنباطي    

4-3-1- آزمون سنجش نرمال بودن داده ها (کلوموگروف- اسميرنف)    

4-3-2- بررسی فرضیات تحقیق    

4-3-2-1- بررسی فرضیه اصلی    

4-3-2-2- بررسی فرضیه های فرعی    

فصل پنجم: نتيجه گيري و ارائه پيشنهادها   

5-1- مقدمه   

5-2- نتایج بدست آمده بر اساس فرضیات تحقیق   

5-2-1- یافته های مربوط به فرضیه اصلی تحقیق   

5-2-2- یافته های مربوط به فرضیه های فرعی تحقیق   

5-3- محدودیت های تحقیق   

5-4-پیشنهادهای کاربردی بر اساس نتایج و فرضیات پژوهش   

5-5- پیشنهاد به محققان آینده   

منابع

پیوست

Abstract

نکته مهم : دوستان عزيز پس از پرداخت وجه لينک دانلود به شما نمايش داده مي شود وهمچنين يک لينک دانلود ديگر به ايميل شما ارسال مي گردد.

پل ارتباطي ما با شما :

1-از طريق اين ايميل درخواست خود را به ما اطلاع دهيد .

File.shop77@gmail.com

2-از طريق اين آدرس تلگرام با ما در تماس باشيد.

https://telegram.me/prozheh_filelar

3-از بخش تماس با ما درخواست خود را ارسال کنيد.

 

قابل پرداخت : 18,000 تومان فرمت فایل اصلی : word تعداد صفحات : 140 صفحه