خلاصه کتاب نظریه سازمان { ماری جو هچ }
×

خلاصه کتاب نظریه سازمان { ماری جو هچ }

خلاصه کتاب نظریه سازمان { ماری جو هچ }

 

◄توضیحات کتاب نظریه سازمان { ماری جو هچ } :

دانلود خلاصه کتاب نظریه سازمان { ماری جو هچ } ترجمه دکتر حسن دانایی فرد با کیفیت عالی در قالب فایل pdf و در حجم 86 صفحه که توسط تیم وب سایت فایلار برای شما عزیزان تهیه شده.
وب سایت فایلار برای شما عزیزان کاملترین خلاصه کتاب نظریه سازمان { ماری جو هچ } را در قالب pdf تهیه کرده است.

خلاصه کتاب نظریه سازمان ماری جو هچ
دانلود خلاصه کتاب نظریه سازمان ماری جو هچ
جزوه کتاب نظریه سازمان ماری جو هچ pdf

◄فهرست کتاب نظریه سازمان { ماری جو هچ } :

●بخش اول – نظریه سازمان چیست؟
●فصل اول – چرا نظریه‌ی سازمان را مطالعه می‌کنید؟
●نگاه های سه گانه: مدرن، نمادین – تفسیری و پست مدرن
●نظریه و مفاهیم
●نظریه
●مفاهیم و فرآیند انتزاعی سازی
●طرح کتاب
●مثال‌ها و چگونگی استفاده از آن ها
●مدل مفهومی سازمان به عنوان نقطه‌ی آغازین کتاب
●فصل دوم – سیر تطور تاریخی، استعاره ها و نگاه ها در نظریه‌ی سازمان
●سیر تحول تاریخی
●مراحل سه گانه صنعت گرایی
●عصرفراصنعتی و سازمان فراصنعتی
●تأثیرآثار کلاسیک برنظریه ی سازمان
●آدام اسمیت، اقتصاددان و سیاست دان(اسکاتلندی)
●کارل مارکس، فیلسوف و اقتصاددان(آلمانی)
●امیل دورکهایم، جامعه شناس (فرانسوی)
●فردریکوینسلوتیلور، پدر مدیریت علمی(آمریکا)
●هنری فایول، مهندس، رئیس کل اجرایی و نظریه پردازاداری(فرانسوی)
●ماکس وبر، جامعه شناس(آلمانی)
●چستربارنارد، نظریه پرداز مدیریت(آمریکایی)
●تأثیرایده‌های دوره‌ی معاصر برنظریه‌ی سازمان
●مدرنیست: نظریه عمومی سیستم‌ها
●نمادین-تفسیری: وضع واقعیت و ساخت اجتماعی واقعیت
●پست مدرنیست درنظریه‌ی سازمان
●تفاوت های شناخت شناسانه‌ی نگاه های سه گانه
●استعاره های نظریه سازمان
●استعاره‌ی ماشین: سازمان‌ها به عنوان ابزار مدیریت
●استعاره‌ی موجود زنده: سازمان‌ها به عنوان سیستم های زنده
●استعاره‌ی فرهنگ: سازمان‌ها به عنوان فرهنگ‌ ها
●استعاره‌ی پست مدرن: پرنده ی نقاشی (کولاژ)
●محدودیت های درک استعاره ای
●بخش دوم -مفاهیم محوری نظریه سازمان
●فصل سوم-محیط سازمان
●تعریف محیط سازمانی
●شبکه ی بین سازمانی
●محیط عمومی
●محیط بین المللی و جهانی
●محیط: تصویری بزرگ
●نظریه های روابط سازمان-محیط
●نظریه اقتضایی: سازمان های ماشینی و ارگانیکی
●نظریه وابستگی به منابع
●بوم شناسی جمعیت سازمانی
●نظریه نهادی
●مقایسه ی نظریه های روابط محیط – سازمان
●پیچیدگی،تغییر،عدم اطمینان
●مصون سازی ومرزبانی
●دیدگاه وضع واقعیت و ساخت گرایان اجتماعی ازمحیط ها
●پست مدرنیست وروابط محیط سازمان
●فصل چهارم- راهبرد و اهداف
●تناسب راهبردی
●فرآیند راهبرد به عنوان تصمیم گیری عقلایی
●تحلیل درون و برون سازمانی
●تنظیم و تدوین راهبرد
●اجرای راهبرد
●چالش های فراوری مدل عقلایی
●راهبرد های خودجوش (ناگهان ظهور)
●راهبرد به عنوان اقدامی (کنشی) نمادین
●سه نگاه مختلف به راهبرد
●عدم اطمینان و فرآیند و استراتژی
●نگاه پست مدرن
●اهداف
●اهداف رسمی و اهداف عملیاتی
●اهداف چندگانه و متعارض
●فصل پنجم – فن آوری
●تعریف فن آوری
●دیدگاهی پویا به فن آوری
●فن آوری محوری
●فن آوری پیشرفته
●فن آوری های تولیدی در مقابل فن آوری های خدماتی
●انواع فن آوری
●طبقه بندی وودوارد
●گونه شناسی تامسون
●گونه شناسی پرو
●استفادع از گونه شناسی های سه گانه
فن آوری و ساختار اجتماعی
●خاصیت تعین کننده فن آوری
●پیچیدگی فنی،عدم اطمینان و تکراری بودن کارها
●وابستگی وظیفه ای و سازوکارهای هماهنگی
●فن آوری و پردازش اطلاعات
●ساخت اجتماعی فن آوری
●درک فن اوری های جدید
●خواص فن آوری های جدید
●پست مدرنیسم و فن آوری جدید
●فصل ششم – ساختار اجتماعی سازمان
●ساختار اجتماعی به عنوان تفکیک و یکپارچگی
●ساختار اجتماعی سازمانی چیست؟
●سلسله مراتب دستوردهی
●تقسیم کار
●سازو کارهای هماهنگی
●ابعاد ساختار اجتماعی سازمان
●سازمان های ماشینی،ارگانیکی و بوروکراتیک
●بوروکراسی
●مدل های پویای ساختار اجتماعی
●چرخه ی حیات سازمانی
●مدل سیستم های باز توسعه ی ساختارهای اجتماعی
●نظریه ساختاربندی
●توصیف،تحلیل و طراحی ساختاراجتماعی سازمان
●ساختار ساده
●ساختارکارویژه ای
●ساختارچندبخشی
●ساختارماتریسی
●ساختارپیوندی
●ساختارشبکه ای
●طرح ساختاری ومنطق سازمانی
●سازمان های چندملیتی و جهانی
●فصل هفتم- فرهنگ سازمانی
●فرهنگ سازمانی چیست؟
●تفاوت های فرهنگ ملی درون سازمان ها
●مدل فرهنگ سازمانی شاین
●باورها و پیش فرض ها
●هنجارها و ارزش ها
●مصنوعات بش ساز
●طرز کار فرهنگ ها
●نظریه فرهنگ سازمانی نمادین- تفسیری
●نماد ها
●تفسیر
●قوم نگاری: چگونه مطالعات فرهنگی در مورد سازمان ها انجام می شود؟
●خرده فرهنگ های سازمانی
●انواع خرده فرهنگ ها
●چرا خرده فرهنگ ها وجود دارند؟
●فرهنگ به عنوان”پدیده ای پاره پاره”: دیدگاه پست مدرن
●فرهنگ در نگاه مدرنیست ها
●مدیریت فرهنگ
●فصل هشتم- ساختار فیزیکی سازمان ها
●تعریف ساختار فیزیکی
●جغرافیای سازمانی
●نقشه ی داخلی سازمان
●طرح و دکور
●دو رویکرد نسبت به ساختار فیزیکی در سازمان ها: رفتاری و نمادگرایی
●رویکرد رفتاری با مدرنیست
●رویکرد نمادین
●ساختار فیزیکی و شکل گیری هویت
●جایگاه و هویت فردی
●مرزهای قلمرویی و هویت گروه
●تصویرذهنی از شرکت و هویت سازمانی
●پست مدرنیسم و ساختارهای فیزیکی
●بخش سوم: موضوعات بحث انگیزکلیدی و مضامین در نظریه ی سازمان
●فصل نهم- شگردهای سیاسی، قدرت و تصمیم گیری سازمانی
●تصمیم گیری سازمانی
●عقلانیت محدود
●فرآیند تصمیم گیری عقلایی
●فرآیند تصمیم گیری آزمون و خطا
●مدل ائتلافی
●مدل سطل زباله
●نگاهی پویا به تصمیم گیری سازمانی
●عدم عقلانیت در تصمیم گیری سازمانی
●قدرت و سیاست
●تعریف قدرت
●قدرت و حق فرمانرانی (اختیار)
●نمادهای قدرت و حق فرمانرانی
●نظریه های سیاسی سازمان
●نظریه اقتضائات استراتژیک
●نظریه وابستگی منابع
●انتقاد فمنیست هااز قدرت در سازمان هاودیدگاه های انتقادی دیگر
●سیاست های مربوط به جنسیت درسازمان ها
●فصل دهم- تعارض و تناقض درسازمان ها
●سیرتطور نگرش نسبت به تعارض
●تعارض به عنوان پدیده ای غیر سازنده
●تعارض به عنوان پدیده ای طبیعی
●تعارض به عنوان پدیده ای سازنده
●مدل اقتضایی تعارض
●مدل تعارض بین واحدی
●شرایط محلی تعارض بین واحدی
●خصایص گروه ناشی از تفکیک درون سازمانی
●ناسازگاری در اهداف عملیاتی
●وابستگی وطیفه ای
●پاداش هاومعیارهای عملکرد
●منابع مشترک
●عدم توازن درجایگاه های سازمانی
●ابهام درحوزه ی اختیارات قانونی
●موانع ارتباطی
●تفاوت های فردی
●محیط وسازمان به عنوان بسترهای تعارض بین واحدی
●استفاده ازمدل تعارض بین واحدی
●نظریه های مارکسیستی تعارض سازمانی
●فرضیه مهارت زدایی
●نظریه قشربندی و تحلیل بازار نیروی کار
●تنوع سازمانی
●تناقضات سازمانی
●فصل یازدهم- کنترل وایذئولوژی در سازمان
●نظریه های مدرنیستی کنترل
●بازخورد وارزشیابی عملکرد- مدل سایبرنتیک کنترل
●نظریه عاملیت: قراردادها، پاداش هاو عدم اطمینان
●بازارها، بوروکراسی هاو سیستم های ارزشی- هنجاری درون سازمانی
●کنترل، قدرت و ایدئولوژی در سازمان ها
●دیدگاه نمادین- تفسیری از فرهنگ به عنوان کنترل
●قرائت های مارکسیستی از کنترل
●کنترل ایدئولوژیک یا ایدئولوژی کنترل
●فصل دوازدهم- تغییر و یادگیری سازمانی
●مدل لوین: خروج از انجماد، تغییر، انجماد مجدد
●مدل سه سطحی تغییر
●تغییرفرهنگی در سازمان ها
●فرهنگ وراهبرد
●پویایی های فرهنگ سازمانی
●تغییر سازمانی و نگاه پست مدرن
●گفتمان
●یادگیری سازمانی
●یادگیری تک حلقه ای و دوحلقه ای در سازمان ها
●آتویپا: خودباز تولیدی و خودمرجعی سبستم ها
●دانش، زبان، گفتمان، خودبازاندیشی

خلاصه کتاب نظریه سازمان ماری جو هچ pdf
دانلود بهترین خلاصه کتاب نظریه سازمان ماری جو هچ

◄شما عزیزان می توانید فایل خلاصه کتاب نظریه سازمان ماری جو هچ pdf را از وب سایت فایلار دانلود کنید.

 

نکته مهم : دوستان عزيز پس از پرداخت وجه لينک دانلود به شما نمايش داده مي شود وهمچنين يک لينک دانلود ديگر به ايميل شما ارسال مي گردد.

پل ارتباطي ما با شما :

1-از طريق اين ايميل درخواست خود را به ما اطلاع دهيد .

File.shop77@gmail.com

2-از طريق اين آدرس تلگرام با ما در تماس باشيد.

https://telegram.me/prozheh_filelar

3-از بخش تماس با ما درخواست خود را ارسال کنيد

قابل پرداخت : 3,700 تومان فرمت فایل اصلی : pdf تعداد صفحات : صفحه