دانلود فرم اجاره نامه خام – در قالب word
×

دانلود فرم اجاره نامه خام – در قالب word

دانلود فرم اجاره نامه خام – در قالب word


توضیحات فرم اجاره نامه خام :

دانلود فرم اجاره نامه خام برای منزل مسکونی، مغازه , واحد تجاری و .... که با کیفیت عالی در قالب فایل word و قابل ویرایش و آماده پرینت که در حجم 2 صفحه توسط تیم وب سایت فایلار برای شما عزیزان تهیه شده.

دانلود فرم اجاره نامه خام
فرم اجاره نامه خام
دانلود رایگان فرم اجاره نامه خام

مهلت مستأجر برای پرداخت اجاره بها منتهی ده روز از تاریخ سررسید هر قسط خواهد بود، مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری توافق کرده باشند که در این صورت ترتیب مذکور باید در قرارداد قید گردد. مستأجر مکلف است
در موعد معین در اجاره‌نامه اجرت‌المسمی و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت‌المثل را به میزان اجرت‌المسمی آخر هر ماه ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و هرگاه اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد اجاره‌بها را به میزانی که بین طرفین مقرر یا عملی شده و در صورتی که میزان آن معلوم نباشد
به عنوان اجرت‌المثل مبلغی که متناسب با اجاره املاک مشابه تشخیص می‌دهد برای هر ماه تا دهم ماه بعد به موجر یا نماینده قانونی او پرداخت نماید یا در صندوق ثبت یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین می‌شود
سپرده و قبض رسید را اگر اجاره‌نامه رسمی است به دفترخانه تنظیم کننده سند و هر گاه اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به یکی از دفاتر رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت دارد.

موجر :

خانم/ آقاي……..فرزند……….به شناسنامه شماره……….به نشاني……..شركت………..ثبت شده به شمارة …………به نشاني………..با مديريت ……….(به موجب روزنامه رسمي شماره ……….مورخ ……..)

وكيل موجر :

خانم/ آقاي………كه با اختيار حاصله از وكالتنامة شماره…….مورخ……..تنظيمي در دفترخانة………..اين اجاره نامه را امضاء كرده است.
مستأجر :
خانم/ آقاي………فرزند……..به شناسنامه شماره………صادره از………..به نشاني…………شركت………..ثبت شده به شمارة……….به نشاني………با مديريت………..(به موجب روزنامه رسمي شماره ……..مورخ……..).

وكيل مستاجر :

خانم / آقاي……كه با اختيار حاصله از وكالتنامه شماره ………مورخ………تنظيمي در دفترخانة………..اين اجاره نامه را امضاء كرده‌اند.
مورد اجاره:
……دانگ يك باب مغازه/ يك دستگاه آپارتمان/ يك باب ساختمان واقع در شهر ………خيابان …….. كوچه ……..شماره ……….كه مشخصات ثبتي آن به شرح آتي است:

پلاك ثبتي اصلي……….پلاك ثبتي فرعي……..منطقه ثبتي ………مساحت……..ساير مشخصات……….مورد اجارة به موجب پروانه ساختمان شماره ……….مورخ ……..و گواهي پايان كار مورخ ………شماره ………داراي كاربري تجاري است و براي شغل……….اجاره داده مي‌شود.

تجهيزات و امكانات مورد اجاره به شرح ذيل است:

۱- وسائل گرمايش و سرمايش: شوفاژ- كولر- فن كويل- تهوية مطبوع مركزي- پكيج حرارتي و برودتي- بخاري- شومينه- ساير…….
۲- برق- آب- گاز تلفن/تلفنهاي (به شماره……….)
۳- لوستر- تجهيزات اداري- قفسه بندي- يخچال صنعتي.
۴- پاركينگ و انباري
۵- ساير موارد …….

مدت اجاره:

…………سال/ماه شمسي كه آغاز آن ………..مي‌باشد.

مبلغ اجاره:

براي تمام مدت…………..ريال معادل…………تومان است كه: (۱) مبلغ ………..ريال آن در اول هر ماه در قبال اخذ رسيد به موجر پرداخت می شود.
(۲) طي ………فقره چك به موجر پرداخت شد.
(۳) طي ……..فقره سفته به موجر پرداخت شد.
(۴) مستأجر در اول ماه مبلغ ………ريال به حساب جاري شماره ………شعبة…………بانك ……….واقع در……….به نام موجر واريز خواهد كرد و بري الذمه خواهد شد.
(۵) ساير روشهاي دیگر پرداخت ………. (با تفصيل نوشته شود).

سرقفلي:
۱- مستأجر هيج وجهي بابت سرقفلي پرداخت نكرده است و به اين ترتيب هيچ حقي نسبت به سرقفلي و حقوق صنفي متعقله به ملك ندارد و در انقضاء مدت چيزي از اين بابت به وي تعلق نخواهد گرفت.
۲- مستأجر مبلغ …………ريال به عنوان سرقفلي به موجر پرداخت كرد و بين طرفين مقرر گردید :
الف- اين وجه متعلق به موجر است و در قبال پرداخت آن با اجاره دادن ملك به مستأجر با شرايط و مبلغ مندرج در اين اجاره نامه موافقت كرده است و براي اين سرقفلي هيچ ما بازاء و عوض ديگري در نظر گرفته نشده و در انقضاء مدت مستأجر مكلف به تخليه است و چيزي بابت سرقفلي يا عوض آن دريافت نخواهد كرد.
ب- در پايان مدت و زمان تخليه معادل همين مبلغ به مستأجر پرداخت خواهد شد.
افزايش نرخ تورم و تغيير قيمت سرقفلي تأثيري در اين امر نخواهد داشت.
ج- در پايان مدت رقم پرداختي مستاجر به علاوه مبلغي كه بر مبناي شاخص بانك مركزي جبران كاهش ارزش پول را  با توجه به مدت اجاره بكند به مستأجر تآديه خواهد شد.
د- در پايان مدت سرقفلي متعلق به محل بر مبناي نرخ عادله و قيمت معاملاتي زمان تخليه به مستأجر پرداخت خواهد شد.
منظور از نرخ عادله و قيمت معاملاتي وجهي است كه مستأجرين جهت اجاره كردن مورد اجاره اين سند، با مدت و شروط مشابه و مبلغ اجاره‌اي معادل مبلغ احاره اين سند به علاوه نرخ تورم به نسبت مدت اجاره، آمادگي پرداخت آن را به عنوان سرقفلي دارند.
در صورت عدم توافق در اين خصوص، نظر هيأتي متشكل از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري متبع خواهد بود.

شروط ضمن عقد:

۱- مستأجر حق انتقال مورد اجاره را به غير ندارد/ دارد.
۲- مورد اجازه صرفاً براي شغل ……اجاره داده شده و مستأجر به هيچ وجه حق تغيير شغل ندارد.
۳- حفظ و نگهداري مورد اجاره و تجهيزات آن بر عهدة مستأجر است. و بايد در انقضاء مدت، مورد اجاره و تجهيزات آن را صحيح و سالم تحويل دهد.
۴- تعميرات جزئي عين مستأجره بر عهده مستأجر و تعميرات كلي بر عهده موجر است.
۵- پرداخت هزينة آب و برق و گاز و تلفن بر عهدة مستأجر است.
۶- پرداخت هزينه نگهداري (شارژ) ساختمان بر مبناي مصوبات هيات‌ مديره بر عهدة مستأجر/موجر است و تغييرات اين ارقام نيز مورد قبول مي‌باشد.
۷- اسقاط كافه خيارات منجمله غبن- به هر درجه‌اي كه باشد- از طرفين به عمل آمد.
۸- مستأجر مكلف است مالياتها و عوارض كسبي و حق بيمة كارگران و كاركنان خود را به موقع پرداخت و نيز در كسب و كار خود ضوابط قانوني و شرعي را دقيقاً رعايت كند.
۹- تأخير در پرداخت اجاره بها براي موجر حق فسخ اجاره و تخليه عين مستأجره را ايجاد خواهد كرد. در اين حالت حق مستأجر نسبت به سرقفلي نيز (در صورت وجود) ساقط خواهد شد. تخلف مستأجر از هر يك از شروط مندرج در اين سند نيز همين آثار را خواهد داشت.
اين اجاره نامه در تاريخ …………با حضور آقايان:
۱-     …………………..فرزند……….به شناسنامه………به نشاني…………
۲-     …………………..فرزند……….به شناسنامه………به نشاني…………
افراد معتمد موجر و مستأجر كه به عنوان شاهد ذيل آن را امضاء كرده‌اند. در دو نسخه با اعتبار واحد تنظيم و امضاء و مبادله شد.
قسمتها و مطالب زايد در هر دو نسخه قلم زده و ابطال شده است.

امضاء موجر                                                                           امضاء مستأجر

امضاء شاهد ۱                                                                       امضاء شاهد ۲

فرم خام مبایعه نامه املاک
دانلود فرم خام اجاره نامه pdf
فرم خام اجاره نامه pdf

شما عزیزان می توانید فایل فرم خام اجاره نامه را از وب سایت فایلار دانلود کنید.

نکته مهم : دوستان عزيز پس از پرداخت وجه لينک دانلود به شما نمايش داده مي شود وهمچنين يک لينک دانلود ديگر به ايميل شما ارسال مي گردد.

پل ارتباطي ما با شما :

1-از طريق اين ايميل درخواست خود را به ما اطلاع دهيد .

File.shop77@gmail.com

2-از طريق اين آدرس تلگرام با ما در تماس باشيد.

https://telegram.me/prozheh_filelar

3-از بخش تماس با ما درخواست خود را ارسال کنيد.

فرم خام اجاره نامه مغازه,دانلود فرم اجاره نامه مغازه pdf,قرارداد اجاره مغازه pdf,نمونه قرارداد رهن و اجاره آپارتمان+pdf,اجاره نامه دستی ساده,فرم خام مبایعه نامه املاک,متن تمدید قرارداد اجاره خانه

قابل پرداخت : 2,700 تومان فرمت فایل اصلی : word تعداد صفحات : صفحه